หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะครูในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมกับคณะครู ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดโยธินปร...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 ก.พ. 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำยวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน #ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาค...

อ่านต่อ.. »


ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา และนางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ได้ร...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนวัดแพรกษาและโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ...

อ่านต่อ.. »


การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือแคมป์อู่ทองสักทอง จ.สุ...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงานและชมนิทรรศการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงานและชมนิทรรศการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมธรรมะรักษาใจ

วันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มีจัดกิจกรรมธรรมะรักษาใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โดยมีพระครูปลัดภูมิพัชชา ภทฺทสาโร เป็นพระวิทยากรในการบรรยายธรรมครั้งนี้ ...

อ่านต่อ.. »


แสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครู

เนื่องในสัปดาห์วันครูที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ โดยการนำของนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ แสดงความชื่นชมยินดี กับคุณครูณัฐวุฒิ จั...

อ่านต่อ.. »


จกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง Day Camp ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ