หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายจิระพงศ์ ศุภศรี

เข้ารับตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชม บำรุง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสวัสดิ์ อ่อนอุทัย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวบุญนาค จันทร์น้อย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเปรื่อง คงมณี

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพิธาน ธรฤทธิ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายขวัญดี สิงห์ทอง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางลัดดา รื่นเริง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิรัช วิทูรวิทย์ลักษณ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอุษณีย์ ขำดวง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ