หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

 ข้อมูลทั่วไป

 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑   

โทร ๐๒-๑๗๓-๗๑๙๗  โทรสาร ๐๒-๓๙๘-๕๐๙๙  E-mail  : watyotinpradit@gmail.com สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย ๕ หมู่   เปิดการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๔๘๒  มีนักเรียน  ๒๔  คน มีนายสวัสดิ์  อ่อนอุทัย   เป็นครูคนแรก และได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการฉิว  ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่  เล่าเรียน  ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๐ มีนักเรียน  ๖๓  คน  โดยมีนางสุภาบุนนาค  จันทร์น้อย เป็นครูใหญ่

ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๙  ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนายเปรื่อง คงมณี  เป็นครูใหญ่  และได้รับความเมตตาจากพระอธิการทองสุข  กันธรณีสงฆ์ให้สร้างโรงเรียน  มีพื้นที่  ๓ ไร่  ๑ งาน 

ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๓  อาคารเรียนชั่วคราวชำรุดมาก   จึงได้ย้ายไปเรียนบนศาลาการเปรียญของวัดโด ยมีนายชม  บำรุง เป็นครูใหญ่ และได้สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นหลังแรก ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๗ และ ใน

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙  ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗  จำนวน  ๑ หลัง  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึง    ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖   อีก  ๑ หลัง    โดยมีผู้ใหญ่บ้าน วิฑูรย์  สินทอง  มอบเงินสมทบในการสร้าง  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐  นายชม  บำรุง  เกษียณอายุราชการ  นายพิธาน  ธรมีฤทธิ์  เป็นผู้บริหารคนต่อมา และได้เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๒  ต่อมา

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๔  นายขวัญดี  สิงห์ทอง  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในปีพุทธศักราช 
๒๕๓๘  ได้รับอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ในปีนี้ได้รับงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   สร้างโรงอาหาร  ๑ หลัง  และคุณลุงจำปา คุณป้าเรือน  เรือนแก้ว  ได้สร้างอาคารเปี่ยมสุข เป็นอาคาร ๓ ชั้น  มอบให้แก่ทางโรงเรียน 

ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘  จำนวน  ๑ หลังเป็นอาคารเรียน  ๓ ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน 

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่
 ๙ ธันวาคม  ๒๕๔๐ โดยมี นางลัดดา  รื่นเริง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    

 ปีพุทธศักราช   ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  ให้จัดทำโครงการติดตั้งสื่อประสมมัลติมีเดีย และงบประมาณก่อสร้างศูนย์กีฬาเพื่อเยาวชน  เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐  บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อช่วยการเรียนการสอน

นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้มีจิตศรัทราโดยบริจาคเงินเพื่อทอดผ้าป่าการศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๔๔  เป็นเงินจำนวน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท
หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕  ได้มีพิธีเปิด “ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  พุทธศาสนาวันเสาร์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ”

ปีการศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ในระดับช่วงชั้นที่ ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และในปีการศึกษา   ๒๕๔๘  จัดการศึกษาทุกระดับช่วงชั้น ตลอดจนนำแนวทางการจัดการศึกษาวิถีพุทธมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ปีการศึกษา ๒๕๔๘   วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๙  นายวิรัช  วิทูรวิทย์ลักษณ์  มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ โรงเรียนมีรองผู้อำนวยการ ๒ ท่านได้แก่ว่าที่เรือตรีลมบน  บุญมานะ  และ
นายสมบูรณ์   อร่ามเรือง  รองผู้อำนวยการทั้งสองท่านได้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมต่อไป

ปีการศึกษา ๒๕๕๔   โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการมาใหม่  ๒  ท่าน คือ นายอภิชาติ  ปาทา  และนางสาวศุภกร สวนสมุทร  ต่อมาได้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชาและโรงเรียนสวนกุหลาบและได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการสร้าง หลังคาเมทัลชีท

ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการมาใหม่  ๒ ท่าน คือ นายแสงทอง  ฉันไชย  และ นายปรเมนทร์  คืนดี  โดยมีผู้อำนวยการวิรัช  วิทูรวิทย์ลักษณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นางอุษณีย์  ขำดวง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  จนปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสองภาษา EBE ( English Bilingual  Education ) ครบทุกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)

    -   โรงเรียนได้รับประมาณ จากเทศบาล เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในโครงการต่างๆดังนี้

๑. โครงการแหล่งเรียนรู้สวนธรรม   ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า  ๑๙๕,๔๐๐     บาท

      ๒. โครงการคอมพิวเตอร์                ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า   ๘๓๔,๐๐๐    บาท

      ๓. โครงการเครื่องเล่นปฐมวัย           ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า      ๑๔๕,๐๐๐     บาท

      ๔. โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน          ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า   ๕๖๔,๔๐๐     บาท

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับ รองผู้อำนวยการมาใหม่ ๑  ท่าน        คือ นางวิจิตรา  กิตติราช   และได้รับงบประมาณ  จากเทศบาล ปู่เจ้าสมิงพราย ในโครงการขอสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนระบบไอซีที  ได้รับงบประมาณ   จำนวนมูลค่า  ๑,๒๙๙,๔๐๐    บาท          

ปีการศึกษา ๒๕๕๙             เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ