หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม


วันนี้ 10 กรกฎาคม 2566 คุณยงยุทธ ป้อมเอี่ยม มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)ให้กับโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และมีการทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณครูนภาพร ป้อมเอี่ยม (ครูทิพย์) ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศ/ทำบุญเลี้ยงพระเพล จตุปัจจัยไทยธรรม ถวายเครื่องสังฆทาน / พระพุทธรูป / ผ้าไตรจีวร และเลี้ยงอาหาร(ราดหน้ากุ้ง)ไอศกรีมไผ่ทอง จำนวน 3 ถัง เค้กกล้วยหอม ขนมหวาน ฯลฯ ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน
ในนามผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ???? ขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายอำเภอยงยุทธ ป้อมเอี่ยม เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ด้วยดีเสมอมา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ