หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

นวัตกรรม เป็นสุข Model

นวัตกรรม เป็นสุข Model 

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ)

นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ) โดยนางชนาภา ลั่นซ้าย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิล

นวัตกรรมเรื่องความมปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนิล โดยนายณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมการพัฒนาฝึกจับใจความด้วย ๕w๑H ผ่านเกม CSI หน่วยสืบคดีลับ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน LIVEWORKSHEETS

การพัฒนา ฝึกจับใจความด้วย ๕w๑H ผ่านเกม CSI หน่วยสืบคดีลับ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน LIVEWORKSHEETS  โดยนางสาวจันทิมา  สุขดี   ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม การพัฒนาความสามารถในการใช้คำกริยา 3 ช่อง โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นวัตกรรม การพัฒนาความสามารถในการใช้คำกริยา 3 ช่อง โดยใช้แบบฝึกทักษะ  โดยนางสาวณัฐบาพร  ราชภูมี  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของเด็ก ปฐมวัย

นวัตกรรม การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของเด็ก ปฐมวัย โดยนางสาวสุภาพร อุทัศน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมการจัดการเรียนรู0บูรณาการเพศวิถีและทักษะชีวิตโดยผ่านกระบวนการมีส?วนร?วมของชุมชน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู0บูรณาการเพศวิถีและทักษะชีวิตโดยผ่านกระบวนการมีส?วนร?วมของชุมชน โดยนายภากร  สวาทะสุข  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5E) ร่วมกับสื่อประสม

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ (5E) ร่วมกับสื่อประสม  โดยนางสาวนงคราญ  ดวงสิน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


นวัตกรรม การจัดสวนในภาชนะเพื่อตกแต่งบ้ำน โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education

นวัตกรรม การจัดสวนในภาชนะเพื่อตกแต่งบ้ำน โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM Education โดยนางสาวนิศากา ตาลทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ