หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)  ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ปีงบประมาณ 2565 ประกาศ https://drive.google.co...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง 

อ่านต่อ.. »


เด็กหญิงวนิดา นะศรี เด็กดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 1.เด็กชายพัสกร ศักดิ์ฤกธิชัย  กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2.เด็กหญิงวนิดา นะศรี กำลังศึกษาระดับ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26 โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ